Inventarierea conturilor

Serviciu

Inventarierea  conturilor se referă la procesul de inventariere a elementelor de activ și de pasiv ce nu reprezintă bunuri și care se cuprind în situații analitice distincte, care să fie totalizate și să justifice soldul conturilor respective în care acestea sunt cuprinse și care se preiau în Registrul Inventar.

Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul Inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ.

 Legislaţie

  • Legea 82/24.12.1991 – Legea contabilității actualizată în 2017;
  • OMFP 1753/ 22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
  • OMFP 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • OMFP 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
  • Legea 227/2015 privind codul fiscal ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016
  • OMFP 2634/2015 privind documentele fianciar-contabile;
  • OMFP 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Scop

Inventarierea conturilor este obligatorie și se efectuează cu scopul de a stabili situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv, ce nu reprezintă bunuri.

Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanță materială, a datoriilor și capitalurilor proprii se întocmesc situații analitice distincte, care se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare, care se preiau în Registrul Inventar.

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al lucrării este de 120 – 140 zile, în funcție de complexitatea lucrării.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                              Solicită o ofertă