Inventariere – actualizare listă inventar

Serviciu

Inventarierea elementelor de activ și de pasiv reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența tuturor elementelor din punct de vedere cantitativ-valoric sau doar valoric, după caz, la data la care se efectuează verificarea.

Legislaţie

  • OMFP 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • Legea 82/24.12.1991 – Legea contabilității actualizată în 2017;
  • OMFP 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
  • Legea 227/2015 privind codul fiscal ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016
  • OMFP 2634/2015 privind documentele fianciar-contabile;
  • OMFP 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Scop

Inventarierea este obligatorie și se efectuează cel puțin odată pe an, cu scopul de a stabili situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv ale fiecărei unități, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței unității pentru respectivul exercițiu financiar.

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al lucrării este de 120 – 140 zile, în funcție de complexitatea lucrării.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                                   Solicită o ofertă